Új jelszó kérése
Kategóriák
Dokumentum helye
Adatvédelmi tájékoztató

AbiPrint Kft.
(székhely: 2030 Érd, Jegyző utca 28.)


BEVEZETÉS

Az AbiPrint Kft. (székhely: 2030 Érd, Jegyző utca 28.) - a továbbiakban Adatkezelő - mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.), illetőleg a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

Az Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmát bármikor módosíthatja, melyről az érintetteket kellő időben tájékoztatja.


AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: AbiPrint Kft.
Székhely és levelezési cím: 2030 Érd, Jegyző utca 28.
Telefonszám: +361 613 5413
Email cím: info@poloverzum.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87079/2015 (Webáruház üzemeltetéséhez kapcsoló adatbázis kezelés. Webáruház üzemeltetése)
NAIH-87237/2015 (Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis)


FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.


ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Különleges adat az Infotv. 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, valamint az egészségi állapotra vonatkozó adat esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintett a rá vonatkozó adatok kezeléséhez adhatja a hozzájárulását.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, illetőleg adatok közlése céljából. A megkeresés csak olyan személyes adatra és olyan mértékben vonatkozhat, mely a megkeresés céljának a megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK A CÉLJA, JOGALAPJA

Az Adatkezelő szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, a személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő webáruházának felhasználóinak azonosítása; megrendelések leadásának lehetővé tétele, tartalmuk meghatározása és módosítása; megrendelések és egyéb tranzakciók teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése; a megrendeléseket érintő kapcsolattartás; valamint a hírlevélre feliratkozók számára, rendszeres időközönként, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevél küldése.
Az adatok kezelésének a jogalapja az érintett hozzájárulása, különös tekintettel az Infotv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.


A KEZELT ADATOK KÖRE

Regisztráció, felhasználói fiók létrehozása:

Természetes személy esetén:

Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév), elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím), valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok.

Nem természetes személy esetén:
Azonosító adatok (cégnév, adószám), elérhetőség (kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím), valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok.

Hírlevél feliratkozás:

Feliratkozó neve és e-mail címe.

Cookie-k:

A weboldalon tett látogatások során az Adatkezelő egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A Google ezen cookie-k segítségével tárolja, ha az érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő webhelyén, és Adatkezelő ez alapján hirdetéseket jelenít meg az érintettnek a Google internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Az érintett beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és meghatározhatja, hogy el kívánja-e azt fogadni (a cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat).


AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Valamennyi érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, illetve a jogviszony megszűnését követően a törlését.
Az érintett az info@poloverzum.hu e-mail címen tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulni.


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a felhasználói fiók törléséig tart. A felhasználói fiók érintett általi törlésére azonnal, Szolgáltató általi törlésére az érintett törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő munkanapon kerül sor. A felhasználói fiók automatikus törlésre kerül az érintett által leadott utolsó megrendelést követő 5 év múlva.

A hírlevél feliratkozás során megadott adatok kezelése a feliratkozással kezdődik és a leiratkozásig tart. Az adatok törlésére az érintett általi leiratkozáskor azonnal, Szolgáltató általi törlés esetén az érintett törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő munkanapon kerül sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.


ADATTOVÁBBÍTÁS

Az érintett az on-line vagy papír alapú regisztráláskor elfogadja, hogy személyes adatait az Adatkezelő továbbíthatja a kapcsolt vállalkozásainak, melyek a következők:

Adatfeldolgozók megnevezése

  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Csomagok kézbesítése
  • Sprinter Futárszolgálat Kft., 1097 Budapest, Táblás utca 39., Csomagok kézbesítése
  • B-Payment Zrt., 1016 Budapest, Aladár utca 17., Pénzügyi szolgáltatás
  • AbiPrint Kft., 1054 Budapest, Bank utca 4., Webshop üzemeltetés

 

Mindezeken túlmenően az Adatkezelő adminisztrációs feladatai megkönnyítése érdekében egyes adatkezelési műveletek elvégzése céljából a személyes adatok meghatározott részét vagy egészét általa megbízott adatfeldolgozó, alvállalkozó, teljesítési segéd részére továbbíthatja.


ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, elveszéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai védelméről.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban észrevétele merülne fel, kérjük jelezze azt az info@poloverzum.hu e-mail címen.

BŐVÜLŐ KÍNÁLAT

Minden héten új pólók!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Fizess online bankkártyával!

INGYEN KISZÁLLÍTJUK

10.000 Ft felett

CSAK SEMMI PÁNIK!

14 napig visszaküldheted!
Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.